Tóm tắt dự án

QUỸ CANADA DÀNH CHO CÁC SÁNG KIỀN ĐỊA PHƯƠNG VIỆT NAM

2017-2018

Tóm tắt dự án

Thúc đẩy nữ lao động di cư tại khu công nghiệp thực thi quyền chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, quyền lao động. 

1.Tên các tổ chức đề xuất : Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục không chính quy và Phát triển cộng đồng ( CENEV), Trung  tâm Hỗ trợ Giáo dục và Nâng cao năng lực cho phụ nữ( CEPEW)

2. Tên dự án:   Thúc đẩy nữ lao động di cư tại khu công nghiệp thực thi quyền chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, quyền lao động .

3. Vùng dự án: Phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Khai Quang là khu công nghiệp được hình thành từ năm 2002.Trong quá trình phát triển, khu công nghiệp Khai Quang đã thu hút nhiều lao động  di cư từ các tỉnh khác. Trong đó 70%  là những người trẻ,15-39  tuổi và hơn 50% làlao động nữ.Những lao động di cư này có trình độ học vấ thấp, thiếu kiến thức về pháp luât, Đặc biệt là lao động nữ di cư không có tri thức về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục.Họ không thực hiện được quyền tự trị thân thể, dẫn đến nhiều người có con ngoài ý muốn, nạo phá thai. Đó là nối cảnh mà dự án nói trên được đệ trình với Quỹ CANADA dành cho các sáng kiến địa phương.

4.Đối tác dự án: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc.

5. Mục đích: Hướng tới sự thay đổi trong ý thức vươn lên của  phụ nữ lao động di cư và nâng cao trách nhiệm xã hội của ngừơi sử dụng lao động  về chăm sóc  khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục và việc làm của lao động nữ di cư.

6. Mục tiêu:

1) Lao động nữ di cư được nâng cao kiến thức và nhận rõ tầm quan trọng về chăm sóc  khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục.

2) Người sử dụng lao động được nâng cao trách nhiệm xã hội trong việc thực hiện quyền chăm sóc sức khỏe sinh sản và quyền kinh tế của người lao động.

7. Các hoạt động chính:

-Hội thảo tham vấn với các bên liên quan về thực trạng lao động di cư và giải pháp.

-Đào tạo hướng dẫn viên về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và quyền của người lao động.

-Người lao động hai lần thảo luận mở theo các nhóm về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và quyền của người lao động.

-Xây dựng các tài liệu truyền thông và phân phối cho người lao động .

-Diễn đàn mở về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và quyền của người lao động.

-Tổng kết và rút ra các bài học kinh nghiệm và đưa ra các đề xuất.

8.Kết quả mong đợi:

- 400 lao động di cư được nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và quyền của người lao động.

- 30 cán bộ các bên liên quan được tập huấn về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và quyền của người lao động.

- 3.000 bản in tài liệu truyền thông được phân phối cho người lao động, một clip và môt Website được xây dựng.

- 180 người lao động và đại diện các bên liên quan tham gia diễn đàn về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và quyền của người lao động.

9. Tác động:

Có khă năng sinh đẻ và có khả năng sinh được những đứa con khỏe mạnh là ước mơ của mọi người, nhất là đối với phụ nữ.Đưa kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục đến với mọi người sẽ góp phần giúp họ đạt được momg muốn trên. Với những người lao động di cư, điều đó còn có ý nghĩa hơn. Từ những kiến thức có tính khoa học, tâm lý và  giới về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục mà Dự  án cung cấp cho lao động nữ di cư, nhận thức của họ về quyền sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục sẽ được nâng cao.Họ sẽ tự tin hơn trong cuộc sống, tiếng nói và vai trò của họ trong gia đình và xã hội được nâng cao. Sự tự do quyết định khi nào kết hôn, khi nào có con, sống tự do, không bạo lực, kể cả bạo lực tình dục và quyết  định  về thân thể của mình, là chìa khóa để trao quyền cho phụ nữ về kinh tế. Nhờ thế, phụ nữ sẽ có những đóng góp tích cực hơn cho sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Trên đây là tác động quan trọng nhất của Dự án.