Hình ảnh dự án
CENEV huấn luyện về biến đổi khí hậu

CENEV tham gia hội thảo về truyền thông thay đổi hành vi

Vùng dự án của CENEV về biến đổi khí hậu tại tỉnh Hòa Bình

CENEV tham gia huấn luyện về đào tạo nguồn nhân lực tại Hàn Quốc

CENEV huấn luyện về CEDAW

CENEV huấn luyện về biến đổi khí hậu tại tỉnh Hòa Bình

CENEV tham gia nghiên cứu về học tâp suốt đời tại Thái Lan

Các thành viên từ nhiều quốc gia nghiên cứu về đào tạo nguồn nhân lực tại Hàn Quốc

Triển lãm hoa Anh đào tại Hà Nội